HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

การดูแลครอบครัวพหุวัฒนธรรมด้วยหลักการอิสลาม

Published by ArayaWeddingPlanner on

บันทึกการให้ธรรมโอวาทของญาติผู้ใหญ่ในหัวข้อ “การดูแลครอบครัวพหุวัฒนธรรมด้วยหลักการอิสลาม”

ขอความสันติสุขใหเกิดขึ้นกับ พี่น้องทุกคน วันนี้ ผมในฐานะตัวแทนครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าว จะขออนุญาติเป็นตัวแทนของทั้งสองครอบครัว กล่าวธรรมโอวาท ถึงความสำคัญของการดูแลครอบครัว ที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นพหุวัฒนธรรมของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ตามหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินชีวิตครอบครัวหลังจากนี้ได้อย่างมั่นคง

ประการแรก ครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม และความสุขของครอบครัวเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักการศาสนาอิสลาม เจ้าบ่าวเจ้าสาว มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวของเค้าทั้งสอง และญาติพี่น้องไม่ว่าจะแตกต่างทางศาสนา ทางวัฒธรรม หรือไม่ก็ตาม เมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ครอบครัวทั้งสองจะได้รับการดูแลและ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อหล่อเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวให้มีความมั่นคงปลอดภัย

ประการที่สอง ทั้งสองคน จงมั่นแสดงการให้เกียรติ ให้ความเคารพ และความรักต่อสมาชิกในครอบครัวของเราเสมอ ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแต่ครอบครัวใกล้ชิดของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวขยาย เพื่อนบ้าน และมิตรสหายของเราด้วย ไม่ว่าจะแตกต่างทางศาสนากันหรือไม่ก็ตาม เราควรระลึกไว้เสมอว่าอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงบัญชาให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราประสงค์จะปฏิบัติต่อตนเอง

ประการที่สาม เจ้าบ่าวเจ้าสาวควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในครอบครัว ควรใช้เวลาในการรับฟังซึ่งกันและกัน แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติ แสดงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจซึ่งกันและกัน สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยการพูดคุยในครอบครัว รวมทั้ง การไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันในหมู่เครือญาติทั้งสองศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และไม่หลงลืมการแสดงความขอบคุณและชื่นชมซึ่งกันและกัน

สุดท้ายนี้ การแต่งงานและเปลียนผ่านศาสนาไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าบ่าวจงตระหนักถึงข้อสำคัญนี้และให้ความเคารพครอบครัวเจ้าสาว อย่าทำให้เสียน้ำใจ จงดูแลพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายอย่าให้ขาดตกบพร่อง ควรจำไว้ว่าครอบครัวของเราเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และเราควรดูแลพวกเขาด้วยความเอาใจใส่ด้วยความรักและความเมตตา ตามหลักการศาสนาอิสลาม และเมื่อยึดสิ่งนี้ เราสามารถสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งได้อย่างมั่นคง


ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com