Wedding Specialist Portfolio

พิธีแต่งงานอิสลาม คุณหมอแอนนา คุณหมอดีน ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน

posted by Yaoharee Lahtee

เอาบรรยากาศพิธีแต่งงานอิสลาม คุณหมอแอนนา คุณหมอดีน ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน (2558) งานเป็นแบบจัดพิธีนิกะห์ และเลี้ยงต่อเนื่องกันไป มีพิธีการบนเวที

You may also like