เกี่ยวกับเรา


Background information

ARAYA NIKAH PLANNER & CONSULT is a company that has grown from a family business of Muslim wedding packages (in 2001 AD, 2544 BE) to a Wedding Studio (in 2008 AD, 2551 BE) and developed into providing consultation and planning services for Islamic wedding events, as well as being a Wedding Organizer & Nikah Organizer, and now a full-fledged company (in 2022 AD, 2565 BE).


The main business of the company is acting as a budget management representative for Nikah events and other ceremonies for clients. The company provides advice and guidance on planning, finding personnel, equipment, and various locations for a smooth Nikah or Islamic wedding event.


In addition, the company also provides services related to Muslim wedding packages, Muslim clothing, and other services related to wedding planning in the Wedding Studio format, both provided by the company itself and/or by selecting excellent external partners who meet the company’s standards.


The main customer group of the company are couples who differ in religion and culture, both between Thais or between Thais and foreigners. In addition, the company also serves Muslim couples who are looking for a Nikah event or an official Islamic wedding event that is safe, official, regulated, and creates a good experience for attendees. The company is expected to expand its customer base in the future, as the Muslim population in Thailand continues to grow.

In addition, the company is also a consultant. and planning for banquet halls both inside and outside the Islamic market Including providing training and development of personnel in the Islamic wedding industry. In the year 2022, 2022, Araya Company has issued a certificate to certify a venue that is friendly to Islamic marriage together. including training and providing relevant information and knowledge so that the banquet is able to accommodate and take care of Muslim participants with understanding

Company’s Working Principle

ARAYA’s working principle focuses on creating a smooth and peaceful environment for anime-themed or Islamic wedding events based on the principles of event management. In addition to developing professional staff to work according to event management standards, ARAYA also provides training programs for its employees, short courses, and workshops to ensure that the bride, groom, wedding party, and families are well prepared and have a good understanding of event planning. This is done through a systematic consultation process called “Nikah Consult,” which is the core process of ARAYA. When the event organizers (company clients) are well-prepared and knowledgeable and work with ARAYA’s partners who meet the company’s standards, smooth events can take place.

Identity Status and Current Communication

ARAYA is committed to creating smooth Islamic wedding events, particularly for families with religious differences or interfaith couples. We have spent several years developing knowledge, systems, methods, and formats to ensure that smooth events for families of different religions can take place according to religious principles, be systematic, and provide a good experience for participants of different religions and cultures. This commitment to problem-solving has allowed ARAYA to grow from a wedding studio to a company in the current market.

Next Steps: The Next Perspective of the Company

Regardless of the fact that organizing weddings for intercultural and interfaith couples is the core essence, heart, and identity of ARAYA, the market size of interfaith couples is small and limited. Thus, the company cannot sustain growth in the long run by relying solely on this market. Therefore, ARAYA has planned to develop markets related to its core business to establish a strong foundation for the company to grow in the future with the following market-oriented approach:


⦿Expanding the perspective beyond just the bride and groom will mean traveling the journey of relationships. It involves expanding the perspective from considering customers solely as new couples, to traveling the journey of relationships from the start of learning, dating, deciding to be in a relationship, getting married, building a life together, and even facing separation or divorce. With this expanded perspective, ARAYA can develop related products, making it a safe haven for interfaith and Muslim love, from the beginning to the end of life. This expanded perspective will create many related products, such as offering appropriate restaurant services during the dating stage where interfaith couples can get to know each other and start learning about each other’s cultural way of life. This will be a starting point for intercultural learning.


⦿ Expanding the perspective to include the family will create opportunities to offer various products and services, such as holding family gatherings, creating a family heritage, and organizing educational trips to cultural landmarks. This can lead to developing family-related products and services, such as teaching parents how to raise children in an interfaith or multicultural environment. Also, expanding the perspective beyond the family and the couple, ARAYA can develop products and services for the community as a whole. For example, organizing festivals or events where people can come together and celebrate their cultural diversity, making it a safe space for all.


⦿ Expanding the perspective will not only create a market for ARAYA but also create a space for interfaith and multicultural communities to come together. ARAYA’s core values and beliefs align with creating a safe space for all individuals, regardless of their cultural or religious background, to celebrate love and life. By expanding the perspective beyond just interfaith weddings, ARAYA can create a safe and welcoming space for all, while also sustaining the growth of the company.


⦿ Developing online content related to culture is an important foundation for ARAYA, and it has been their focus throughout their development of online content through various social media channels. They have created content related to cultural tourism, food, history, short films, and other aspects of culture as another product that they offer.


⦿ Developing news content related to the Muslim market and understanding the needs of Muslims in Thailand and other countries is crucial marketing data for businesses operating both in and outside of the Muslim market. Currently, there is no marketing page that is specific and contemporary enough to convey the market situation, social context, and culture from the perspective of people of different religions or those who are outside of the Muslim community. These channels can be continuously developed and updated, and if a company holds the data knowledge, it will have the negotiating power and ability to conduct various business marketing activities in the future.


⦿ Developing a connection channel that links companies’ stores and wedding personnel throughout Thailand via website development is another area that the company can work on. Currently, there is no official online database or page that collects information from service providers or other relevant news. This is an area where the company can develop and establish themselves in the market by providing a one-stop service for customers.

Preliminary Conclusions

Although ARAYA currently has limited service boundaries, the company has planned to grow steadily into various related markets. This includes developing new systems, concepts, work patterns, and partnerships to support increasingly complex business operations in the future. However, despite the numerous branches, the main goal of the operations is to create a safe space for interfaith couples, not just for marriage, but for both families from the beginning of the relationship to the end of their lives, through ARAYA’s products. This growth is a long-term plan that we will continuously strive for.
รายละเอียดภาษาไทย
บริษัท ARAYA NIKAH PLANNER & CONSULT

1.ภูมิหลังเรื่องราวที่ ทำให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน

ARAYA NIKAH PLANNER & CONSULT  เป็นบริษัท ที่เติบโตมาจากธุรกิจชุดแต่งงานอิสลามซึ่งเป็นกิจการภายในครอบครัว (ค.ศ. 2001 , พ.ศ. 2544) ก่อนพัฒนาต่อเนื่องเป็น Wedding Studio (ค.ศ.2008 ,พ.ศ. 2551) และพัฒนา มาเป็นการให้คำปรึกษา และวางแผนการจัดงานแต่งอิสลาม รวมทั้ง Wedding Organizer & Nikah Organizer  และเป็นรูปแบบบริษัทเต็มตัวในปัจจุบัน (ค.ศ. 2022 , พศ.2565)

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทปัจจุบัน บริษัทมีฐานะเป็นตัวแทนบริหารงบประมาณในการจัดงานนิกะห์ รวมทั้งงานเฉลิมฉลอง ให้กับบ่าวสาวที่บริษัทดูแล  รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำวางแผน ตลอดจนจัดหา บุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ต่างๆ เพื่อการดำเนิน การนิกะห์ หรือการจัดงานแต่งงานอิสลามให้ราบรื่น

รวมทั้งบริษัทยังมีให้บริการ ชุดแต่งงานอิสลาม เครื่องแต่งกายอิสลาม และ การให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงานตามรูปแบบ Wedding Studio ให้บริการทั้งหมด ทั้งที่เป็นทางบริษัทดำเนินการเอง และ/หรือจัดหาพาร์ทเนอร์จากภายนอก ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดี และ ผ่านมาตรฐานของทางบริษัท

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท จะเป็น คู่บ่าวสาวที่มีความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรม ทั้งระหว่างคนไทยด้วยกัน หรือ คนไทยกับต่างชาติ นอกจากนี้ยังรวมถึง คู่แต่งงานศาสนาอิสลามที่มองหาการจัดงานนิกะห์ หรืองานแต่งงานอิสลามที่เป็นระบบ มีความปลอดภัย เป็นทางการ เป็นระเบียบ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาร่วมงาน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ให้คำปรึกษา และวางแผนสำหรับห้องจัดเลี้ยงทั้งในและนอกตลาดอิสลาม รวมทั้งให้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมแต่งงานอิสลาม ในปีที่ ค.ศ. 2022 , พศ.2565 บริษัท อารยา ได้ออกใบ Certificate รับรอง สถานที่จัดงานที่เป็นมิตรกับการแต่งงานอิสลามด้วยกัน สองแห่งรวมทั้งฝึกอบรมและให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จัดเลี้ยงสามารถที่จะรองรับ และดูแลผู้เข้าร่วมงานที่เป็นมุสลิมได้อย่างมีความเข้าใจ2.แนวคิดหลักการทำงานของบริษัท

การทำงานของ ARAYA จะมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมของงานนิกะห์ หรืองานแต่งงานอิสลามที่มีความราบรื่น ตามหลักการ การจัดการกิจกรรม (Event Management)  โดยนอกจากการพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ตามมาตรฐานการจัดงาน และการจัดเลี้ยงทั้งที่เป็นบุคลากรของ ARAYA หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ที่แตกต่างออกไปอย่างเด่นชัด  บริษัทมีแนวคิดพัฒนาอบรมลูกค้าควบคู่ไปกับทีมงานด้วย ARAYA มีการพัฒนาระบบ การอบรม Workshop คอร์สระยะสั้น เพื่อให้ ตัวบ่าวสาว คู่แต่งงานและครอบครัวมีความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจในการจัดงานแต่งงาน ผ่านรูปแบบการทำงานในลักษณะการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ (Nikah Consult) ซึ่งเป็นกระบวนที่สำคัญและเป็นระบบหลัก ที่เป็นหัวใจของ ARAYA เมื่อผู้จัดงาน(ลูกค้าของบริษัท) มีความพร้อมและความรู้  ทำงานร่วมกับ พาร์ทเนอร์ที่ผ่านมาตรฐานของ ARAYA  งานที่ราบรื่นตามหลักการจึงเกิดขึ้นได้นั่นเอง 

3.สถานะตัวตน สิ่งที่สื่อสารในปัจจุบัน
ARAYA มีความมุ่งมั่นที่ทำให้งานแต่งงานอิสลาม โดยเฉพาะกับครอบครัวที่มีความแตกต่างทางศาสนา หรือ คู่รักต่างศาสนา เกิดความราบรื่น เราใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบ วิธีการทำงาน รูปแบบ เพื่อให้งานที่ราบรื่นของครอบครัวต่างศาสนาเกิดขึ้นได้จริง ถูกต้องตามหลักศาสนา เป็นระบบ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ร่วมงานที่แตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม ความมุ่งมั่นแก้ปัญหานี้  ทำให้ ARAYA เติบโตจาก ร้าน Wedding Studio มาเป็นรูปแบบบริษัทในปัจจุบัน

สิ่งที่ ARAYA สื่อสารกับตลาดอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง คือ บริษัทเป็นพื้นที่ปลอดภัยของรักต่างศาสนา การมุ่งเน้นจัดงานแต่งงานอิสลามที่เรียบง่าย เป็นระบบ เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักศาสนา ในขณะเดียวกัน งานที่เกิดขึ้นต้องมีบรรยากาศงานเป็นมิตรกับ ผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เอื้อให้เกิดความเข้าใจ และมีพื้นที่ระหว่างกันทั้งสองครอบครัว ในขณะที่งานแต่งงานแม้เรียบง่ายนั้น ต้องมีความพร้อมที่จะรับรองแขกผู้ใหญ่ที่เป็นทางการ ไปพร้อมๆกัน


4.ก้าวถัดไป มุมมองถัดไปของบริษัท

อย่างไรก็ดี แม้การจัดงานแต่งให้กับคู่รักที่มีที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างศาสนา จะเป็นแก่นสารหลัก เป็นหัวใจ เป็นรากฐานและเป็นตัวตนของ ARAYA  แต่ขนาดตลาดของ คู่รักต่างศาสนา เป็นตลาดเฉพาะที่มีขนาดเล็ก และมีจำนวนจำกัด บริษัทไม่สามารถเติบโตได้ในระยะยาวจากการพึ่งพาตลาดเดียวในการดำเนินธุรกิจ ในตลอดหลายปีที่ดำเนินการ ARAYA จึงวางแผนพัฒนาตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักเพิ่มเติม เพื่อวางรากฐานที่มั่นคง ให้บริษัทสามารถเติบโตขึ้นในอนาคตโดยมีหลักการแนวคิดในการดำเนินตลาดดังนี้

  • การขยายมุมมองจากตัวบ่าวสาว เป็น การเดินทางตลอดช่วงความสัมพันธ์ เป็นการขยายมุมมองจาก การพิจารณาลูกค้า เป็นเพียงคู่แต่งงานใหม่ เป็น การเดินทางของความสัมพันธ์  ตั้งแต่ เริ่มเรียนรู้ คบหา เริ่มตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ การแต่งงาน ชีวิตคู่หลังแต่งงาน การสร้างเนื้อสร้างตัว ตลอดจนการเสียชีวิตลาจาก หรือแม้แต่ การหย่าร้าง เมื่อขยายมุมมองใหม่แล้วสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันได้ ทำให้ ARAYA เป็นพื้นที่ปลอดภัย ของรักต่างศาสนา หรือความรักในศาสนาอิสลาม ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบไม่ว่าจะจบด้วยการลาจากตามวัย หรือ จบลงจบด้วยการหย่าร้างก็ตาม การขยายขอบเขตมุมมองนี้จะทำให้ มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องตามมามากมาย อาทิเช่น ในช่วงการคบหา สามารถนำเสนอ บริการร้านอาหาร ที่เหมาะสมในการ ที่คู่ต่างศาสนา สามารถใช้ความรู้จัก พูดคุยและเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตได้ เช่น โปรโมชั่นร้านกาแฟ เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางกฏหมาย สินค้าและบริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมเป็นต้น
  • การพัฒนาตลาด และ เป็นผู้วางมาตรฐานทางการดำเนินการ   ปัจจุบันตลาดการแต่งงานในอิสลาม หรือการดำเนินการจัดการหลายอย่างในตลาดอิสลามนั้นยังมีช่องทางในการ พัฒนาบุคลากร ยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจขึ้น อีกหลายส่วน รวมถึงการพัฒนาเชิญชวน ผู้ประกอบการนอกตลาดมุสลิม ให้เข้าสู่การทำตลาดได้อีกหลายช่องทางและกิจกรรมการพัฒนาบริษัทให้เป็นผู้พัฒนาตลาด จับคู่ทางการค้า พัฒนาให้ความรู้ ให้เครื่องมือกับผู้ประกอบการนอกตลาดมุสลิม ผ่านการจัดการอบรม การออกใบรับรองมาตรฐาน การจัดคอร์สอบรมให้กับบุคคลทั่วไปและบุคลากรจากองค์กรต่างๆ ที่ต้องการองค์ความรู้ในการเข้าสู่ตลาดหรือดำเนินกิจกรรมในตลาดมุสลิม เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  • การพัฒนาเนื้อหาออนไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ พหุวัฒนธรรม  ความเป็นพหุวัฒนธรรมเป็น พื้นฐานสำคัญที่ ARAYA ให้ความสนใจมาโดยตลอด การพัฒนาเนื้อหาออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social media ต่างๆ เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมในแง่ของการท่องเที่ยว ในแง่ของ อาหารในแง่ของประวัติศาสตร์ การพัฒนา ภาพยนตร์สั้น หรืออื่นๆ เกี่ยวกับ พหุวัฒนธรรม เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ ARAYA ให้ความสนใจ
  • การพัฒนาเนื้อหาข่าวสาร เกี่ยวกับตลาดมุสลิม และความเป็นมุสลิม  ความเข้าใจต่อความต้องการของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นข้อมูล (DATA) ทางการตลาดที่สำคัญที่ทำให้ ผู้ประกอบการทั้งในและนอกตลาดมุสลิม สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบัน ยังไม่มีเพจทางการตลาด ที่มีความเฉพาะ และ ร่วมสมัยในการเล่าความเป็นไปของ สภาพการตลาด สังคม วัฒนธรรม ในมุมมองที่คนต่างศาสนาหรืออยู่นอกแวดวงสังคมมุสลิมเข้าถึงได้ง่าย ช่องทางเหล่านี้สามารถพัฒนาต่อเนื่องจากได้อีกอย่างกว้างขวาง รวมทั้งกรณีบริษัทสามารถเป็นผู้ถือองค์ความรู้ DATA เหล่านี้ไว้ จะมีอำนาจต่อรองและ สามารถดำเนินการตลาดทางธุรกิจได้อีกหลากหลายในอนาคต
  • การพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงร้านค้าบริษัท บุคลากรด้านการแต่งงานทั่วประเทศไทย ผ่านระบบการพัฒนาเว็บไซต์ ปัจจุบัน ผู้ทำงานด้านการแต่งงานอิสลามทั่วประเทศไทย ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ เพจอย่างเป็นทางการเฉพาะทาง ที่รวบรวมผู้ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร หรืออื่นๆ  ซึ่งในส่วนนี้ เป็นส่วนที่ บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมารองรับ และใช้สำหรับการส่งเสริมการตลาด แลกกับค่าบริการสมาชิกต่างๆของผู้เข้าร่วมได้
  • การพัฒนากิจกรรม นิทรรศการ สินค้า ที่เกี่ยวเนื่องกับพหุวัฒนธรรม กิจกรรมด้านนิทรรศการอาหาร และความรู้ การอบรมหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นพหุวัฒนธรรม กิจกรรมนอกตลาดการแต่งงานจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการโครงการขยายเพิ่มจากแนวคิด พหุวัฒนธรรมได้ เช่น นิทรรศการอาหารข้ามวัฒนธรรม โดยจัดเป็นให้บริการอาหารในงาน ฮาลาลแฟร์ต่างๆ เป็นต้น
  • การพัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น สื่อ influencer ที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดอิสลามเป็นมุมมองทางธุรกิจที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ในฐานะผู้สนับสนุนบุคลากร นางแบบ นายแบบ influencer ด้านการตลาดให้กับ องค์กร บริษัทที่ต้องการทำการค้า ในตลาดมุสลิม

  • การพัฒนาระบบโครงข่าย พื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลาม เป็นการพัฒนาโครงข่ายที่สำคัญที่จะสนับสนุน กิจการหลัก และพัฒนาต่อยอดในกิจการอื่นๆ โครงการเหล่านี้ไม่เน้นกำไร แต่เน้นเพื่อพัฒนาสังคมที่ส่งผลดีโดยอ้อมต่อกิจการบริษัท และส่งผลดีต่อการนับถือศาสนา และสุเหร่าต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งครูอาจารย์ ที่ทำงานด้านศาสนา มีช่องทางการหารายได้ผ่านการเป็นผู้อบรมมากขึ้น   รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนา พื้นที่ที่ให้การศึกษา และปรับตัวทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สนใจศาสนาอิสลาม ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยต่อผู้สนใจอิสลาม ให้สามารถเรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างเป็นระบบ และมีสภาพแวดล้อมใหม่ที่เป็นมิตรกับครอบครัวต่างศาสนาในอนาคตอย่างต่อเนื่องระยะยาวนั่นเอง

5.ข้อสรุปเบื้องต้น

แม้ปัจจุบัน ARAYA จะยังมีขอบเขตการบริการเฉพาะ แต่บริษัทได้วางแผนที่จะเติบโตอย่างมั่นคงไปในตลาดอื่นๆอีกหลายส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมถึงการพัฒนา ระบบ แนวคิด รูปแบบการทำงาน พันธมิตร ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี แม้จะมีการแตกแขนงมากมาย แต่หัวใจหลักของการดำเนินการ คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคู่รักต่างศาสนา เพียงแต่ ไม่ใช่แค่ การแต่งงาน แต่เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวทั้งสองฝ่าย ตั้งแต่เริ่มต้นของความสัมพันธ์ จนบั้นปลายชีวิต ผ่านผลิตภัณฑ์ของ ARAYA นั่นเองซึ่งการเติบโตนี้ เป็นแผนการระยะยาว ที่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างมั่นคง ต่อเนื่องตลอดไป