หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน
การเรียนรู้ศาสนาอิสลาม
สำหรับครอบครัวพหุวัฒนธรรม
ปรับพื้นฐานความเข้าใจ ดูแลครอบครัวที่แตกต่าง
ใช้หลักการศาสนาอิสลาม เพิ่มความสัมพันธ์
ความเข้มแข็ง และความสงบในครอบครัว
ARAYA Islamic Learning Hub
Tel(+66)891109419

เรียน
อิสลาม

ครอบครัวพหุวัฒนธรรม

ความเข้าใจอันดี ความสงบร่มเย็นในครอบครัว ความสุขในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ในครอบครัวพหุวัฒนธรรม มีความแตกต่างทางวิถีชีวิต ที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน  เมื่อเริ่มต้นครอบครัวแล้ว การละเลย ที่จะทำความเข้าใจ ความเร่งรัด ความคาดหวัง การทิ้งความความสัมพันธ์เครือญาติ การขาดความรู้ความเข้าใจหลักการศาสนาอิสลาม และการนำไปใช้อย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดความห่างเหินขึ้นในครอบครัวพหุวัฒนธรรม   หลักสูตรนี้จะช่วย ปรับพื้นฐาน เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสงบสุขในครอบครัวอีกครั้ง ด้วยการมีพื้นที่ให้กับกันและกัน และ ตระหนักที่หน้าที่และบทบาทที่มีให้แก่กันภายในครอบครัวเนื้อหาของคอร์สนี้

DAY 1

เข้าใจภาพรวมการแต่งงานอิสลาม การเตรียมตัวและปรับตัวครอบครัวพหุวัฒนธรรมเรียนรู้ภาพรวมศาสนาอิสลาม สังคมมุสลิม และการปรับตัว เรียนรู้การทักทาย พบปะ การแต่งกาย มารยาทพื้นฐานตามวัฒนธรรม และอื่นๆในสถานการณ์ต่างๆ กับ ARAYA รวมทั้ง การให้คำแนะนำ ภาพรวมเกี่ยวกับ การจัดการครอบครัวพหุวัฒนธรรม

เช้า เรียนรู้ หลักปฏิบัติ และหลักศรัทธา และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลาม  และ การนำความรู้จากศาสนาอิสลามาใช้ เพื่อดูแลครอบครัวพหุวัฒนธรรม จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสังเกตการณ์ละหมาด

บ่าย เรียนรู้การอาบน้ำละหมาดและการทำละหมาด จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์

DAY 2

เช้า เรียนรู้การทำละหมาด และการอาบน้ำละหมาด เพิ่มติม รวมทังเรียนรู้การใช้แหล่งเครื่งอมือต่างๆที่จำเป็น เพื่อช่วยการละหมาด สำหรับมุสลิมใหม่ จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำเครื่องมือต่างๆ ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ สำหรับเรียนรู้ศาสนาอิสลาเพิ่มเติมในอนาคต ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์

บ่าย เรียนรู้หลักศาสนาเกี่ยวกับการแต่งงาน เรียนรู้การดูแลครอบครัวพหุวัฒนธรรมขยาย ตามหลักการศาสนาอิสลาม เรียนรู้การอยู่ร่วม และการดูแลเครือญาติที่มีความแตกต่างทางศาสนา จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์ จบหลักสูตร และได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัทอารยานิกะห์แพลนเนอร์แอนด์คอนเซาท์


จุดเด่นของคอร์สนี้

หลักสูตรออกแบบให้ ผู้เรียนสามารถเริ่มได้จากการไม่มีพื้นฐาน  และ มีบรรยากาศที่เป็ฯมิตรกับพหุวัฒนธรรม เป้าหมายของหลักสูตรคือการสร้างความสงบร่มเย็นในครอบครัว จากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามหลักการศาสนาอิสลาม ที่จะอยู่ร่วมกับเครือญาติพหุวัฒนธรรม


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ปรับความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาอิสลามอีกครั้ง นำหลักการศาสนาอิสลามมาใช้เพื่อ ปรับปรุงสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ที่มีเครือญาติพหุวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนพูดคุย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ผ่านการเรียนรู้่ศาสนาอิสลาม 


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ครอบครัวมุสลิมที่มีเครือญาติ พหุวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ต้องการเรียนรู้ศาสนาอิสลามตั้งแต่เริ่มต้น และ ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือญาติ


ค่าใช้จ่ายหลักสูตรสำหรับ 1 ครอบครัว(สามี ภรรยา บุตร)

20,000 บาท  17,000 บาท

กรณีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

25,000 บาท

การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนจบหลักสูตรเพิ่มเติม

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ คอร์สเรียน ออนไลน์ สำหรับ ครอบครัวและบุตร 

สถานที่เรียน

บริษัท อารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565138468

254/60 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240