หลักสูตรระยะสั้น 3 วัน
การเรียนรู้ศาสนาอิสลาม
ก่อนแต่งงานอิสลาม
พร้อมเข้ารับอิสลามและ
แนะนำการจัดการด้านเอกสาร
ARAYA Islamic Learning Hub
Tel(+66)891109419

เรียน
อิสลาม

ครอบครัวต่างศาสนา

ประสบการณ์แรกในการพบกับศาสนาอิสลามเป็นเรื่องใหญ่ หลักสูตรนี้ มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปและ เป็นมิตรกับครอบครัวพหุวัฒนธรรมขยายและเครือญาติต่างศาสนา หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้การแต่งงานอิสลามเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น คอร์สนี้สอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม การเตรียมตัวแต่งงานอิสลามของคู่บ่าวสาว รวมไปถึงการปรับตัวของเพื่อดูแลครอบครัว นอกจากเหนือจากการเรียนรู้ศาสนาทั่วไป ยังแนะนำ พื้นฐานการเข้าสังคม และการแต่งกายตามวัฒนธรรมอิสลามเรียนรู้ การละหมาด หลักการที่เกี่ยวกับการแต่งงานตามศาสนาอิสลาม และการดูแลครอบครัวตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยเป็นการเรียนร่วมกันระหว่างว่าที่บ่าวสาวจากทั้งสองครอบครัวเนื้อหาของคอร์สนี้

DAY 1

เข้าใจภาพรวมการแต่งงานอิสลาม การเตรียมตัวและปรับตัวครอบครัวพหุวัฒนธรรมเรียนรู้ภาพรวมศาสนาอิสลาม สังคมมุสลิม และการปรับตัว เรียนรู้การทักทาย พบปะ การแต่งกาย มารยาทพื้นฐานตามวัฒนธรรม และอื่นๆในสถานการณ์ต่างๆ กับ ARAYA รวมทั้ง การให้คำแนะนำ การจัดเตรียมเอกสาร ข้อควรระวัง และสิ่งที่ต้องเตรีมตัวสำหรับ บ่าวสาวที่ต้องการแต่งงานอิสลามกับคนต่างชาติ

DAY 2

เช้า เรียนรู้ หลักปฏิบัติ และหลักศรัทธา และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลาม จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสังเกตการณ์ละหมาด

บ่าย เรียนรู้การอาบน้ำละหมาดและการทำละหมาด จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์

DAY 3

เช้า เรียนรู้การทำละหมาด และการอาบน้ำละหมาด เพิ่มติม รวมทังเรียนรู้การใช้แหล่งเครื่งอมือต่างๆที่จำเป็น เพื่อช่วยการละหมาด สำหรับมุสลิมใหม่ จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำเครื่องมือต่างๆ ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ สำหรับเรียนรู้ศาสนาอิสลาเพิ่มเติมในอนาคต ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์

บ่าย เรียนรู้หลักศาสนาเกี่ยวกับการแต่งงาน เรียนรู้การดูแลครอบครัวพหุวัฒนธรรมขยาย ตามหลักการศาสนาอิสลาม เรียนรู้การอยู่ร่วม และการดูแลเครือญาติที่มีความแตกต่างทางศาสนา จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์ จบหลักสูตร และได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัทอารยานิกะห์แพลนเนอร์แอนด์คอนเซาท์


จุดเด่นของคอร์สนี้

จุดเด่นคือการสอนในรูปแบบที่เป็นมิตรและให้ความรู้ในทุกด้านของศาสนาอิสลามที่จำเป็นสำหรับการแต่งงาน และ เน้นให้บ่าวสาว เข้าใจการจัดงานแต่งงานอิสลามในเบื้องต้น และสามารถจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในด้านการแต่งงานอิสลามกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการแต่งงานอิสลาม วิธีการปรับตัวกับครอบครัวใหม่ การทำละหมาด และวัฒนธรรมอิสลามทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการแนะนำแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่จะช่วยในการเรียนรู้ศาสนาอิสลามเพิ่มเติมในอนาคต  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานอิสลามกับคนต่างชาติ จากผู้เชี่ยวชาญ


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงานและต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และ กำลังจะแต่งงานกับ ว่าที่เจ้าบ่าวต่างชาติ


ค่าใช้จ่ายหลักสูตรสำหรับ 1 คู่(ว่าที่เจ้าบ่าว ว่าที่เจ้าสาว)

20,000 บาท  17,000 บาท

กรณีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

29,000 บาท

การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนจบหลักสูตรเพิ่มเติม

 1.กรณีเรียนจบหลักสูตรตามที่กำหนด .ถ้าบ่าวสาวมีความประสงค์ สามารถ แจ้งขอเข้ารับอิสลามได้ เป็นการเข้ารับอิสลามโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิ และ ทีมงานบริษัทอารยานิกะห์แพลนเนอร์ ในวันที่เรียนจบหลักสูตร สามารถเชิญครอบครัวมาร่วมได้
2.ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ การจัดงานแต่งงานที่กำลังจะมาถึง  ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร วิธีการติดต่อ การวางแผนการนัดหมายวันจัดงานที่เหมาะสม และอื่นๆ และส่วนลดพิเศษกรณีจัดงานแต่งงานอิสลามกับ ทาง บริษัทอารยา

สถานที่เรียน

บริษัท อารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565138468

254/60 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240