บริษัทอารยาเป็น บริษัทที่ ให้คำแนะนำอบรมศาสนาอิสลาม และ จัดให้มีการเข้ารับอิสลาม กับมุสลิมใหม่ ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยร่วม 200 คนต่อปีและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

อย่างไรก็ดีในหลายปีที่ผ่านมาเราสังเกตในสื่อช่องทางต่างๆพบว่า มีมุสลิมที่ได้ออกจากอิสลาม มากขึ้นแต่เป็นการออกจากอิสลามด้วยความขัดแย้งรุนแรงในครอบครัว การด่าทอไปมาระหว่างศาสนาการทำคลิปกล่าวร้ายกันระหว่างศาสนา การทำร้ายน้ำใจกัน และ การสื่อสารที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด

เราเชื่อว่า การเล่าถึงความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกจากศาสนาอิสลามด้วยดีนี้จะช่วยลดปัญหาสังคมทีเ่กิดขึ้นได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันก็จะได้ยืนยันถึงหลักการศาสนาอิสลามที่เข้มแข้ง ตามวจนะของ อัลลอฮ์ ซบที่ว่า

“ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา (อิสลาม)”

(อัล-กุรอาน 2 : 256)


หลักการและเหตุผล
1.เพื่อยืนยันตาม วจนะของ อัลลอฮ์ ซบ อาลาว่า ไม่มีการบังคับให้นับถือศาสนาอิสลาม
2.เพื่อแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เช่น เรื่อง การซ้อมภรรยา อื่นๆ และให้ผู้ออกจากอิสลามเข้าใจวัตถุประสงค์ตามความเป็นจริง
3.เพื่อให้ผู้ออกจากอิสลามสามารถจัดการตัวเองได้ อย่างเป็นระบบ ตามเจตจำนงค์ และลดความขัดแย้งรุนแรงในครอบครัว
4 เพื่อให้การออกจาอิสลามนั้นเป็นการออกที่สงบ ไม่ใช่การออกด้วยความเกลียดชัง ความนรุนแรงทางกาย วาจาใจต่อคนในครอบครัว และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
5.เพื่อลด การนำการออกจากอิสลาม ไปใช้ โจมตีศาสนาอิสลาม หรือกล่าวหาอิสลามในทางลบขององค์กรที่อาจไม่ประสงค์ดี
6.เพื่อให้โอกาส ผู้ที่ออกจากอิสลาม มีช่องทางกลับมาสู่ศษสนาอิสลามอีกครั้ง ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นและไม่ตัดสิน
7.เพื่อให้สังคมเข้าใจศาสนาอิสลามตามความเป็นจริง และ นำไปสู่การเรียนรู้ศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้น

ระบบ การออกจากอิสลามด้วยดี ต้องทำอย่างไร (ขั้นตอนเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
1.ติดต่อ เพื่อขอ ออกจากอิสลามกับบริษัทอารยา รับเฉพาะที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น (20 ปีบริบูรณ์)
2.เจ้าหน้าที่ ทำการนัดวัดที่กำหนด
3.เข้าหลักสูตร การปรับความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามอีกครั้ง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง (เพื่อให้เข้าใจมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง และปรับความเข้าใจสังคมมุสลิมทั้งส่วนที่น่ารักและไม่น่ารักตามความเป็นจริง ก่อนออกจากศาสนาอิสลาม)
4.กล่าวคำออกจากศาสนอิสลาม ต่อหน้าพยาน และทำการบันทึก
5.เซ็นต์รับรอง การออกจากอิสลาม และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายการออกจากอิสลามด้วยดี ด้วยความสมัครใจ ความประสงค์ในการจัดการศพตามรูปแบบที่ประสงค์ถ้ามี จดหมายถึงครอบครัว
6.กรณีประสงค์เข้ารับอิสลามอีกครั้ง สามารถติดต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการออกจากอิสลามด้วยดี

ถ้าวันหนึ่ง คุณได้หมดศรัทธาในศาสนาอิสลามแล้ว มีความประสงค์จะออกจากศาสนาด้วยดีและราบรื่นนั้นต้องทำอย่างไรและมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร วันนี้จะมาเล่าขั้นตอนต่างๆให้ฟัง

1.มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นมุสลิม

ในศาสนาอิสลามนั้น ความเป็นมุสลิมนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิดมาเป็นมุสลิม การเป็นคนมลายู การนับถือศาสนาอิสลามตามพ่อแม่ หรือ แม้แต่การแต่งงานเป็นมุสลิม ความเป็นมุสลิมนั้น อยู่ทีสถานะความศรัทธาที่แท้จริงภายในจิตใจของผู้เป็นมุสลิมนั้น คือ ผู้ที่ปฏิญาณตนว่า อัลลอฮ์ ซบคือ พระเจ้า และท่าน นบีมูฮัมหมัด ซล คือ ศาสนาฑูตของพระเจ้า ความเป็นมุสลิมนั้น จึงขึ้นอยู่กับ ในปัจจุบันนี เรายังรักษาสภาวะความศรัทธาและความสัมพันธ์ดังกล่านั้นได้หรือไม่ ในทางกลับกัน ถ้าบุคคลไม่ได้มีศรัทธาในสิ่งนี้แล้ว บุคคลผู้นั้นย่อมไม่ใช่มุสลิม แม้จะมีการแต่งกายเป็นมุสลิมก็ตาม การออกจากการเป็นมุสลิมนั้นึงไม่ได้เกี่ยวกับบุคคล แต่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอัลลอฮ์ซบ ไม่จำเป็นต้องมีพยาน ไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดรับรอง เช่นเดียวกับ ตอนที่คุณเข้ารับอิสลามนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีใครรับรองเช่นกันนั้นเอง

2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกจากอิสลามด้วยดี

เมื่อการเข้ารับอิสลามหรือออกจากศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามได้วางรากฐานไว้ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพึ่งพา มนุษย์คนใดทั้งสิ้น คุณจึงเพียงแค่จัดการความคิดตัวเองอย่างสงบก็เพียงพอ อย่างไรก็ดี การออกจากศาสนาอิสลามในทางสังคมและกฏหมายเป็นอีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากความเป็นมุสลิมนั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในเรื่องการใช้ชีวิตเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆ เช่น การจัดการศพเมื่อเสียชีวิต มรกดก การจัดการเรื่องบุตร ภรรยา ครอบครัว และอื่นๆ ดังนั้นกระบวนออกจากศาสนาอิสลามในประเด็นทางสังคมนั้นย่อมต้องมีขั้นมีตอนที่เหมาะสม และมีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องรวมถึง การ จัดการการสื่อสารที่ ทำให้ทุกอย่างราบรื่นและไม่บานปลายนั่นเอง

3.โฟกัสที่ การสื่อสารที่ดี และไม่ทำร้ายน้ำใจกันและกัน

การออกจากศาสนาอิสลามที่มักจะนำไปสู่ความผิดพลาดและวุ่นวายนั้นคือ การด่าทอกันไปมาเมื่อเปลี่ยนศาสนา จากการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ผู้ที่ออกจากศาสนาอิสลามบางท่านตัดสินใจ ออกจากประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ได้รับการอบรมในเรื่องศีลธรรมตามวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไรก็ดี หลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่นิยมกันอยู่ในสังคมนั้น บ้างก็มาจากวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้างก็มาจากทรรศคติส่วนบุคคล บ้างก็มาจากสถาบันในหมู่บ้าน บ้างก็มาจาก ข้อมูลที่หลากหลาย แม้ผู้เป็นมุสลิมจะยืนยันว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องแต่ในทางเป็นจริง แม้แต่การละหมาดยังไม่ตรงกันในบางรายละเอียด ดังนั้นเมื่อคุณออกจากอิสลามแล้ว ไม่จำเป็นต้อง แสดงความเกลียดชัง เพราะบางครั้งเรื่องที่คุณเกลียดชังนั้น อาจเเป็นเรื่องเข้าใจผิด จากหลักการอิสลามที่นิยมใช้ในสังคมนั้นๆ นั่นเอง

4.จัดการเรื่องเอกสารให้ดี เมื่อตัดสินใจออกจากศาสนาอิสลามแล้ว

ให้ทำการบอกกล่าว อย่าเพียงด้วยวาจา แต่ด้วยการจัดการด้านเอกสารที่เหมาะสม การปรับบัตรประชาชน การเขียนจดหมายและเอกสารยืนยันชัดเจน ทั้งเรื่องการจัดการศพ บุตรและอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่อยู่รอบตัวและเบื้องหลัง หลังจากเราเสียชีวิตนั้นได้ดำเนินการไปได้อย่างเหมาะสมตามเจตจำนงค์ของผู้ออกจากศาสนาอิสลาม

5.แม้จะไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็จงให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ความรู้ในโลกกว้างใหญ่ เราอาจจะเข้าใจว่าเราเข้าใจดีแล้วแต่เราอาจจะเพียงรู้ส่วนเดียว เราจึงไม่จำเป็นต้องขาดทุนในการนำความเข้าใจในชีวิตและพื้นที่ของเราไป กล่าวหาให้ร้ายสังคมอื่นๆรอบตัวเราอื่นๆที่เราไม่เคยได้ไปสัมผั มารยาทเป็นศีลธรรมพื้นฐานของ ทั้งผู้นับถือศาสนา และ ผู้ไม่นับถือศาสนา ผู้ไม่มีมารยาท การมีมารยาทนั้นเป็นเครื่องสะท้อนว่า เราจะไม่นำกิเลสของเราไป วางไว้กับบุคคลอื่นนั่นเอง เมื่อท่านตัดสินใจออกจากอิสลามแล้ว ขอให้ออกอย่างสงบ และอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่นนี้ ก็จะไม่เกิดความุว่นวายขึ้นในสังคม และ ท่านจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ท่านต้องการโดยไม่ถูกคนไม่น่ารักรบกวนนั่นเอง


ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com