HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

หลักสูตรเตรียมตัวแต่งงานศาสนาอิสลาม (ไพรเวท)

✅ใบรับรองการจบหลักสูตร ✅ใบรับรองการเข้ารับอิสลาม

หลักสูตรระยะสั้น 3 วัน
การเรียนรู้ศาสนาอิสลาม
ก่อนแต่งงานอิสลาม
พร้อมเข้ารับอิสลามและ
แนะนำผู้ประกอบพิธี
ARAYA Islamic Learning Hub
Tel(+66)891109419

เรียน
อิสลาม

ครอบครัวต่างศาสนา

ประสบการณ์แรกในการพบกับศาสนาอิสลามเป็นเรื่องใหญ่ หลักสูตรนี้ มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปและ เป็นมิตรกับครอบครัวพหุวัฒนธรรมขยายและเครือญาติต่างศาสนา หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้การแต่งงานอิสลามเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น คอร์สนี้สอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม การเตรียมตัวแต่งงานอิสลามของคู่บ่าวสาว รวมไปถึงการปรับตัวของเพื่อดูแลครอบครัว นอกจากเหนือจากการเรียนรู้ศาสนาทั่วไป ยังแนะนำ พื้นฐานการเข้าสังคม และการแต่งกายตามวัฒนธรรมอิสลามเรียนรู้ การละหมาด หลักการที่เกี่ยวกับการแต่งงานตามศาสนาอิสลาม และการดูแลครอบครัวตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยเป็นการเรียนร่วมกันระหว่างว่าที่บ่าวสาวจากทั้งสองครอบครัวคอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✅ คู่บ่าวสาว ต่างศาสนาที่กำลังวางแผนแต่งงานอิสลาม
✅ บ่าวสาวที่แต่งงานแล้วต้องการเสริมความรู้

จุดเด่นของคอร์สนี้

จุดเด่นคือการสอนในรูปแบบที่เป็นมิตรและให้ความรู้ในทุกด้านของศาสนาอิสลามที่จำเป็นสำหรับการแต่งงาน และการสอนในรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ตามขนาดของกลุ่ม ทั้งแบบไพรเวทในครอบครัว แบบกลุ่มขนาดเล็ก และแบบกลุ่มขนาดใหญ่เนื้อหาของคอร์สนี้

DAY 1 : 2 hr

เข้าใจภาพรวมการแต่งงานอิสลาม การเตรียมตัวและปรับตัวครอบครัวพหุวัฒนธรรมเรียนรู้ภาพรวมศาสนาอิสลาม สังคมมุสลิม และการปรับตัว เรียนรู้การทักทาย พบปะ การแต่งกาย มารยาทพื้นฐานตามวัฒนธรรม และอื่นๆในสถานการณ์ต่างๆ กับ ARAYA

DAY 2 : 4 hr

เช้า เรียนรู้ หลักปฏิบัติ และหลักศรัทธา และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลาม จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสังเกตการณ์ละหมาด

บ่าย เรียนรู้การอาบน้ำละหมาดและการทำละหมาด จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์

DAY 3 : 4 hr

เช้า เรียนรู้การทำละหมาด และการอาบน้ำละหมาด เพิ่มติม รวมทังเรียนรู้การใช้แหล่งเครื่งอมือต่างๆที่จำเป็น เพื่อช่วยการละหมาด สำหรับมุสลิมใหม่ จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำเครื่องมือต่างๆ ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ สำหรับเรียนรู้ศาสนาอิสลาเพิ่มเติมในอนาคต ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์

บ่าย เรียนรู้หลักศาสนาเกี่ยวกับการแต่งงาน เรียนรู้การดูแลครอบครัวพหุวัฒนธรรมขยาย ตามหลักการศาสนาอิสลาม เรียนรู้การอยู่ร่วม และการดูแลเครือญาติที่มีความแตกต่างทางศาสนา จากครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองทำละหมาดร่วมกับครูอาจารย์ จบหลักสูตร และได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัทอารยานิกะห์แพลนเนอร์แอนด์คอนเซาท์ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการแต่งงานอิสลาม วิธีการปรับตัวกับครอบครัวใหม่ การทำละหมาด และวัฒนธรรมอิสลามทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการแนะนำแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่จะช่วยในการเรียนรู้ศาสนาอิสลามเพิ่มเติมในอนาคต


ค่าใช้จ่ายหลักสูตรสำหรับ 1 คู่(ว่าที่เจ้าบ่าว ว่าที่เจ้าสาว)

20,000 บาท  15,000 บาท

การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนจบหลักสูตรเพิ่มเติม


1 กรณีเรียนจบหลักสูตรตามที่กำหนด .ถ้าบ่าวสาวมีความประสงค์ สามารถ แจ้งขอเข้ารับอิสลามได้ เป็นการเข้ารับอิสลามโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิ และ ทีมงานบริษัทอารยานิกะห์แพลนเนอร์ ในวันที่เรียนจบหลักสูตร สามารถเชิญครอบครัวมาร่วมได้
2. กรณีเรียนจบหลักสูตรตามที่กำหนด และจัดงานนิกะห์กับ ARAYA สามารถติดต่อครูผู้สอนเป็นการส่วนบุคคลเพื่อเชิญมาเป็นผู้กล่าวธรรมโอวาท ดำเนินการนิกะห์ได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สถานที่เรียน

บริษัท อารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565138468

254/60 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240