รวมบทความเกี่ยวกับมุมมองของบริษัท ต่อการวางแผน การจัดงานอิสลาม การใช้ชีวิต การดำเนินชีวิต หรือความเป็นไปได้อื่นๆเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานอิสลามอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการวางแผนครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่มีที่มาจากต่างศาสนาให้ราบรื่น