โลกดุนยา หรือ โลกปัจจุบันนั้น เป็นทางผ่านหนึ่ง
ของผู้เป็นมุสลิม ทั้งชายและหญิง

ในทางผ่านนี้เป็น สถานที่ ที่เราจะได้สะสมความดีงาม
ทั้งความดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ และความดีงามต่อพระเจ้า
เพื่อไปสู่โลกหน้าอย่างสงบสุข

อย่างไรก็ดี  เงินเป็นสิ่งสำคัญ อย่างหนึ่ง
ที่เป็นเครื่องสะท้อนว่า ชายมุสลิมนั้น จะทำความดี
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

การแต่งงาน เป็นหนึ่งในความดีงาม
ที่ศาสนาอิสลามส่งเสริม 
เพราะการแต่งงานนั้น เป็นสถานที่เริ่มต้นของสถาบันครอบครัว
เป็นที่ๆ ทำให้ชายและหญิงได้มีโอกาส
เริ่มต้นและออกแบบครอบครัวใหม่ ตามแบบที่ตัวเองต้องการ
เราเลือกเกิดในครอบครัวเดิมไม่ได้
แต่เราเลือกสร้างครอบครัวใหม่ได้ ผ่านการแต่งงาน

การแต่งงานในศาสนาอิสลาม
เป็นเหมือนพื้นที่สำคัญที่ชายและหญิง
ที่จะได้แสดงความรักความเมตตาต่อกัน
จะได้ดับกิเลส และ สงบลง อย่างเป็นระเบียบ
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
และรับผิดชอบบุตรที่จะเกิดมา ไม่ทิ้งขว้าง

ดังนั้นการแต่งงาน จึงเป็นหนึ่งในศิลปะการดำเนินชีวิตของมุสลิม
และ เป็นที่ที่ศาสนา สั่งใช้ และเป็นส่วนหนึ่งของความดีงาม

อย่างไรก็ดี
ในศาสนาอิสลาม  ชายมุสลิม เมื่อต้องการมีครอบครัว
ต้อง หาเลี้ยงครอบครัว 100%
ทั้งค่าใช้จ่ายบุตร  ที่อยู่อาศัย   เครื่องนุ่งหุ่ม ยารักษาโรค
และ เงินใช้ส่วนตัวภรรยา โดยศาสนาเรียกส่วนนี้ว่า นาฟาเกาะหฮ์
เป็นหน้าที่ของชายทั้งหมดที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อต้องการแต่งงาน

แม้ศาสนาจะอนุญาติให้ผู้หญิงช่วยเหลือทำมาหากินในส่วนนี้
แต่ชายก็ไม่สามารถยกให้เป็นภาระของฝ่ายหญิงได้ 
เมื่อ ครอบครัวมุสลิมประสบปัญหาการเงิน
จงอย่าโทษผู้หญิง ท่านจงโทษตัวเองที่ ยังพัฒนาตัวเองไม่ดีพอ
ที่ยังไม่สามารถสร้างภาวะเศรษฐกิจที่ดีให้กับครอบครัว
และ ใช้โอกาสนี้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

นั่นเป็นเหตุผลว่า เงินเป็นสิ่งสำคัญของ ชายมุสลิมที่ต้องการประกอบความดีงาม
และ อาชีพสุจริต และการหารายได้ตามอรรถภาพ และการแต่งงานตามอรรถภาพนั้น
เป็นเครื่องสะท้อนว่า ผู้ชายและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เป็น เส้นทางแห่งการ
แสวงบุญอย่างหนึ่งของผุ้เป็นมุสลิม

ดังนั้น สังคมมุสลิม จะต้องส่งเสริมให้ เด็กชาย
ตั้งแต่อายุ 7  ปี ขึ้นไป มีความเข้าใจในเรื่องนี้
สะสมความรู้ และการเรียนรู้ เพื่อเป็นผุ้หาเลี้ยงชีพได้
และต้องตระหนัก ถึงภาระข้างหน้า และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
อยู่กับปัจจุบัน และ พัฒนาชีวิตปัจจุบันให้ดี
เพื่อวันหนึ่งที่ พร้อมจะแต่งงาน จะสามารถส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองได้
ส่งเสียงเลี้ยงดูภรรยาและบุตรได้นั่นเอง

บทความโดย Yaoharee Lahtee