HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

ใบรับรองการอบรมนิกะห์(กูซุฮ์)

ใบรับกรองการอบรมนิกะห์(กูซุฮ์) คืออะไร?

ใบรับรองการอบรมนิกะห์(กูซุฮ์) คือใบรับรอง ที่ยืนยันการจบหลักสูตรการอบรมก่อนนิกะห์ หรือ หลักสูตรอบรมก่อนแต่งงานอิสลาม ซึ่งออกบริษัทอารยานิกะห์ฯ ใบรับรองนี้ มุ่งเน้นที่จะยืนยันว่า ผู้จบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตครอบครัวตามหลักการและวิถีของอิสลาม มีความเข้าใจเป้าหมายของการแต่งงานอิสลาม การจัดการด้านการแต่งงาน การเงิน การหย่าร้าง การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว ที่ดีตามวิถีของศาสนาอิสลาม

ตัวอย่างใบอรบรมนิกะห์แบบกลุ่ม(กูซุร์) ของบริษัทอารยา ปี 2567

ผู้ดำเนินการนิกะห์ของครอบครัว อาจจะมีการร้องขอ ใบรับรองการอบรมนิกะห์(กูซุฮ์) นี้จากผู้เข้ารับการนิกะห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของ วลีหรือผู้ปกครองหรือตัวแทนผู้ปกครองในการดำเนินการนิกะห์ดังกล่าว บ่าวสาว ควรตรวจสอบกับผู้ดำเนินการนิกะห์ของครอบครัว ก่อนการจัดหาใบรับรองว่า ใบรับรองการนิกะห์นี้ตรงกับความต้องการของ วลีหรือไม่ ก่อนนำใบรับรองการอบรมนิกะห์นี้ไปใช้


ฉันจะเชื่อถือคุณภาพของใบรับรองนี้ได้อย่างไร?

บริษัทอารยานิกะห์ฯ เป็นบริษัทที่บริหารจัดการโดยมุสลิมแต่กำเนิดจังหวัดปัตตานี อำเภอสายบุรี เข้าสู่การจัดการงานแต่งงานอิสลามตั้งแต่ ค.ศ. 2008 จนถึงปัจจุบัน จัดงานแต่งงานอิสลาม และ จัดการอบรมการเรียนการสอนมากมาย ตลอดจนการประสานงานการจัดงานนิกะห์ หรือแต่งงานอิสลามให้กับคู่ต่างชาติร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และทำงานร่วมกับนักการศาสนาทั่วประเทศไทยเป็นต้น งานด้านศาสนาอิสลาม

บริษัทมีประสบการณ์การทำงานร่วมงานและจัดการนิกะห์กับผู้ประกอบพิธี นักการศาสนา และสุเหร่า รวมทั้ง การทำงานร่วมกับองค์กรทางศาสนาอิสลามในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทเป็นผู้พัฒนา หลักสูตรอบรม และปรับปรุงเอกสารการอบรมก่อนนิกะห์ โดยเสริมเรื่องครอบครัว คำแนะนำด้านการกฎหมาย การบริหารจัดงานการเงินในครอบครัวตามหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อให้นอกจาก ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้การนิกะห์แล้ว ยังสามารถนำไปใช้บริหารครอบครัวตามหลักการศาสนาอิสลามได้จริง และลดการหย่่าร้างต่อไป


ฉันจะได้รับใบรับรองนี้ได้อย่างไร?

การได้รับใบรับรองการนิกะห์ จากบริษัทอารยานิกะห์ แพลนเนอร์แอนด์คอนเซาท์นี้ สามารถรับได้จากหลักสูตรต่อไปนี้

1.หลักสูตรอบรมก่อนนิกะห์แบบกลุ่ม(กูซุร์) ของบริษัทอารยา

2.หลักสูตรอบรมก่อนนิกะห์ ของบริษัทอารยา