HEADQUARTERS +66 089-110-941-9

Package อบรมก่อนนิกะห์ – นิกะห์ไพรเวท บ้านอารยา

Published by ArayaWeddingPlanner on

รายละเอียดใบรับรอง ด้านครอบครัว และ การจัดการนิกะห์ ภายในครอบครัว ที่บ้านพหุวัฒนธรรมอารยา

รายละเอียดเบื้องต้นอบรมก่อนนิกะห์ แบบกลุ่มอบรมก่อนนิกะห์ ไพรเวทอบรมก่อนนิกะห์ไพรเวท + นิกะห์ไพรเวท
ใบรับรอง########################
ใบรับรองอบรมก่อนนิกะห์(กูซุฮ์)
ใบรับรองการเข้ารับอิสลาม
กรณีต้องการใบรับรอง
สามารถเข้ารับอิสลามด้วยตัวเองออนไลน์
และยื่นเอกสารตามข้อกำหนดให้บริษัท
รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมวันเรียน
ใบรับรองการนิกะห์ ตามหลักศาสนา
แบบไม่มีผลทางกฏหมาย

(เฉพาะกรณีจัดนิกะห์นอกสถานที่
โดยบริษัทอารยาเพิ่มเติม)
หลักสููตร########################
อบรมเกี่่ยวกับการดูแลครอบครัว
ตามหลักการศาสนาอิสลาม
ดำเนินการเข้ารับอิสลามและตั้งชื่อมุสลิม
(ถ้ามีความประสงค์)
หลักสูตรที่เป็นมิตรกับพหุวัฒนธรรม
และคนต่างศาสนา
อบรมเกี่ยวกับหลักการ ศาสนาอิสลามพื้นฐาน
การดำเนินชีวิตในสังคมมุสลิม
อบรมเกี่ยวกับการละหมาดภาคปฏิบัติ
การถือศีลอด การชำระซากาต ฮัจย์
นิกะห์ไพรเวท########################
ดำเนินการนิกะห์ในวันสุดท้าย
หลังจบหลักสูตรทันที
ที่บ้านอารยา
ของว่างสำหรับแขก 6 ท่าน (รวมบ่าวสาว)
ระยะเวลานิกะห์30 นาที – 1 ชั่วโมง
รายละเอียดห้องเรียน########################
ระยะเวลาเรียน1 วัน (9:00-16:00)3 วัน (10:00-15:00)3 วัน (นิกะห์วันที่ 3)
รอบเรียนรอประกาศทางเพจกำหนดวันได้ทันทีกำหนดวันได้ทันที
จำนวนผู้เรียนต่อรอบในการเริ่มสอน5 ท่านขึ้นไปเริ่มได้ทันทีเริ่มได้ทันที
การเลื่อนวันเรียนกรณีไม่ครบจำนวนอาจมีการ
ประกาศเลื่อนวันเรียน
ไม่มีการเลื่อนวันเรียนไม่มีการเลื่อนวันเรียน
สถานที่เรียนบ้านพหุวัฒนธรรม อารยาบ้านพหุวัฒนธรรมอารยาบ้านพหุวัฒนธรรมอารยา
ค่าใช้จ่าย
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
990-บาท / ท่าน20,0000 17,000 บาท / 1 คู่30,00022,000 บาท / 1 คู่

ArayaWeddingPlanner

ArayaWeddingPlanner

www.arayaweddingplanner.com