มุสลิมทั่วโลก มี 2,000 ล้านคน ถ้าต้องการหาวิธีให้  ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ สามารถรองรับตลาดอิสลามได้ โดยการปรับเปลี่ยนองค์กร และกระทบกับพันธกิจ และเป้าหมายเดิมน้อยที่สุด นำโครงสร้างที่มีมาประยุกต์ใช้ หรือไม่ต้องสร้างหรือปรับอะไรเพิ่มเติมเลย ลดการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ปรับโดยไม่กระทบกับความรู้สึกของพนักงานเดิม หรือสร้างความขัดแย้งภายใน  รวมทั้งสร้างองค์กรที่พนักงานและผู้บริหาร มีภาพต่อเป้าหมายตรงกัน  แพ็กเก็จนี้คือคำตอบ

แพ็กเก็จ 

– เข้าร่วมทบทวนแผนธุรกิจ และ นำเสนอ ส่วนขยายที่สอดคล้องกับ ตลาดที่เพิ่มขึ้น ในรูปแบบ เอกสารสรุปการให้คำปรึกษา
– การเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร 1 วาระการประชุม เพื่อ รับฟังข้อมูล และเสนอความเป็นไปได้ทางธุรกิจ หรือ เสนอข้อระมัดระวัง ในธุรกิจที่ดำเนินการ
– จัดเตรียม วิทยากร ผู้ชำนาญการ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรยาย องค์ความรู้่ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาองค์กร ให้พร้อมสำหรับการดำเนินการ เช้า และ บ่าย   1 รอบการบรรยาย
– เข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษา ภายนอก 3 วาระการประชุม เพื่อให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ 

นำทีม ให้คำปรึกษาโดย คุณเยาฮารี แหละตี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งงานอิสลาม และการวางแผนครอบครัวพหุวัฒนธรรมขยายตามหลักการศาสนาอิสลาม คนแรกของประเทศไทย  ผู้ก่อตั้งและ ผู้บริหาร บริษัทอารยา นิกะห์ แพลนเนอร์ แอนด์คอนเซาท์ และคณาจาร์ยด้านศาสนาอิสลาม และวิทยากรด้าน การแพทย์ สาธาณสุข และอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ด้านพหุวัฒนธรรม

ค่าบริการ 129,000 บาท   ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อทบทวนเป้าหมาย พันธกิจเดิมของแบรนด์ และขยับขยายให้สอดคล้องกันพันธกิจพิเศษ และ ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
2.นำพันธกิจ มาประเมินความเป็นไปได้ในการรองรับลูกค้าตลาดอิสลามเพิ่มเติม และให้บรรยากาศที่เป็นมิตรกับพหุวัฒนธรรม
3.ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ศาสนาอิสลาม มุสลิม พหุวัฒนธรรม ทั้งในแง่ หลักทางศาสนา หลักปฏิบัติ ตลอดจน วิถีชีวิตจริงๆของผู้เป็นมุสลิมในทางปฏิบัติ ที่มีผลต่อการเลือกจับจ่ายใช้สอย  ด้วยวิทยากรที่เป็นที่รู้จัก ด้วยวิทยากร ที่มีความรู้ทางศาสนาอิสลาม และ การทำธุรกิจเชิงพหุวัฒนธรรม  รวมไม่เกิน 8 ชั่วโมง และ รับภาพบรรยากาศกิจกรรมที่สามารถนำไป ใช้ดำเนินแผนการตลาดต่อเนื่องได้
4.สรุปคำปรึกษา และแนวทางที่เหมาะสม ระยะยาว พร้อมที่ปรึกษา ภายนอก 3 วาระ การประชุม  หลังการปรับใช้ ขั้นตอนการจองบริการให้คำปรึกษา

  • สอบถามพูดคุยบริการเบื้องต้น
  • ชำระค่าบริการ 50%
  • ทำนัดพูดคุยและประชุมร่วมกับผู้บริหาร 1 วาระการประชุม
  • รับหนังสือ ข้อสรุป การให้คำปรึกษาภาพรวมเบื้องต้น
  • เสนอแผน และ การจัดการบรรยาย และ การตลาดที่เหมาะสมกับองค์กร
  • ทำนัดจัดกิจกรรมบรรยายให้กับ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
  • ก่อนจัดกิจกรรมหนึ่งสัปดาห์ ชำระส่วนที่เหลือ 50%
  • เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา ภายนอก ต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ตามที่บริษัทร้องขอ